Category Archives: ဓမၼေဆာင္းပါးမ်ား

“ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းကင္းေအာင္ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းကင္းေအာင္လို႔ အားထုတ္ရတာ၊ အားထုတ္လို႔ တရားျပည့္စုံၿပီဆိုေတာ့ စိတ္လည္းပဲ ေကာင္းသြားတယ္၊ တရားမျပည့္စုံရင္ စိတ္ကိုက တယ္မေကာင္းဘူး၊ ကိုယ့္အက်ဳိးေတြကိုၾကည့္ၿပီး သူမ်ားအက်ဳိးမဲ့ေတြကို ႀကံလိုက္ စည္လိုက္ စိတ္ကူးလိုက္ ေျပာဆိုလိုက္ အဲဒီလို မေတာ္မသင့္တာေတြကို လုပ္တတ္တယ္၊ တရားျပည့္စုံရင္ေတာ့ အျပစ္ေတြ႔ရင္ေတာင္မွ သူ႔အျပစ္နဲ႔ သူပဲဆိုၿပီး သူမ်ားအျပစ္ကို မေျပာပဲ လ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္တယ္။ သူမ်ားေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ေတာ့ မေျပာဘူး၊ အဲဒီေတာ့ စိတ္ေတြလဲေကာင္း၊ ကိေလသာေတြလည္း ကင္းတန္သေလာက္ ကင္းသြားတယ္။ေတာ္ေတာ္ ေနရာက်ပါတယ္။၊ မေတာ္မသင့္တဲ့ အမႈေတြလည္း အဲဒီေတာ့ ကင္းသြားတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တရားျပည့္စုံေအာင္ ရိုရိုေသေသ တရားကို အားထုတ္ၾကဖို႔ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ တရားမျပည့္စုံေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း တိုးတက္ေအာင္ အခ်ိန္ရသေလာက္ အားထုတ္ရမယ္။ ”  (မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

A Noble Friend

“ HOW TO SEARCH FOR A NOBLE FRIEND ”

BY NAYAKA MYITTHA SAYADAW, VEN.U VASAVA

MAHASI MEDITATION CENTRE, YANGON, MYANMAR

 

The title of today’s Dhamma talk is “How to search for a noble or good friend. Kalyana-mitta in Pali, meaning a good virtuous person wishing for one’s welfare and prosperity.A good friend is highly essential for the worldly and spiritual progress.  If one is devoid of a good friend and associated with feign and treacherous persons, one’s life is not only unprofitable, but will meet with disaster.

To cite as evidence, during the Lord Buddha’s lifetime, there lived at Benares in India, a wealthy multi-millionaire named Mahadhana.  Instead of studying and learning education, professional or business management for his livelihood, he squandered all his riches in pursuit of sense pleasures with a group of evil and treacherous companions.  As the time passed on, his wealth became exhausted and he had to lead a life of destitute beggar.  In connection with this episode, the Lord Buddha commented as follows:

(1)  If he had exerted in his first youthful age in association with good friends on business and trade, he could become a top grade rich man in Benares.  If he had joined the Sangha Order in my teaching and strived, he could have attained arahathood free from mental defilements.

(2)  If he had made an effort in his middle age of social life, he could become a second grade rich man and in my teaching, he could achieve three stages of Path and Fruition and became a noble Anagami person.

(3)  If he could only repent in his third final stage and strive, hi could become a third grade rich man in worldly life and he could attain Sakadagami-hood in my religious Order, attaining two stages of Path and Fruition.

Now let us continue to make a note of the conversation between the Lord Buddha and Ven. Ananda.  At one time, while Ven. Ananda was contemplating in seclusion, it occurred to his mind that ” to associate with a noble friend can result in half accomplishment.”  He then expressed his thought to the Lord Buddha to get the right answer.  The Lord Buddha rejected saying ” Ananda, do not say so , ” and continued “Ananda, in this world, by associating with a noble friend one can achieve full accomplishment. ” Indeed, by approaching the Noblest of the noble friends like me, beings attain liberation from afflictions of old age, sickness and death and also freedom from rebirth in woeful states.

Further, let us take a lesson from the Lord Buddha’s discourse on four kinds of friends recorded in Samyutta Nikaya, mitta sutta; While the Lord Buddha was residing in Jetavana monastery in Savatthi, a celestial deva approached the Lord Buddha in the middle of the night and put forth the questions as follows:

Oh! Lord Buddha-

Who could be a good friend for a traveler?

Who could be a good friend in one’s home?

Who could be a good friend in social or business dealings?

Who could be a good friend for the future rebirth?

The Lord Buddha answered the deva’s questions thus.

Oh! Deva one who accompanies the traveler on the journey offers both physical and moral support which may alleviate tiresomeness on the way.

In a home, parents are noble friends because the mother has to bear the foetus in her womb and the father has to provide all the requisites.  From the time of delivery parents have to nurture the newborn through all the milestones of age, breast feeding, teaching all the worldly education for proper and moral behavior, providing all necessary requisites of life to their utmost.

Good social friend or business associate is one who is helpful in times of need both materially and psychologically or who reciprocates in good deeds and work for mutual benefit.  Selfish and one-sided exploiter cannot be taken as a true friend.  Then, a noble friend is not only needed for this single life, but essential also in future rebirths until one attain Nibbana.  Hence, the wise use to say ” Always be prudent. ”

Let us continue to study the Lord Buddha’s exposition with regard to this fact about a noble friend for the future rebirth,  practicing personally with noble intention of generous offering of givers and requisites (Dana), observance of moral virtue (Sila), repeated contemplation (Bhavana), etc.  the ten skilful practices, abandoning the unwholesome deeds (Puññakiriyavatthu).  One can only be at peace when one has these (10) noble friends for future rebirths as companions.

So, may all you meditators be able to search and associate in worldly life as well as noble friends of dana, sila,bhavana for the future rebirths and attain perpetual bliss of Nibbana freedom from suffering.


Sadhu!…    Sadhu!…    Sadhu!

How to live

“ HOW TO LIVE WITHOUT ANXIETY ”

BY NAYAKA MYITTHA SAYADAW, VEN.U VASAVA

MAHASI MEDITATION CENTRE, YANGON, MYANMAR

 

Today, I will deliver a Dhamma talk on living a life free from anxiety or grief.  This troubled state of mind in the pali language is known as Soka.  According to the Abhidhamma,it is Domanassa Cetasika-dukkha-vedana, a mentally painful or disagreeable feeling.  Grief or anxiety is always associated with antipathy and grudge, and is therefore karmically unwholesome.

Everyone wishes to live peacefully and happily, free from anxiety or grief.  Yet, they are inevitably afflicted with grief somehow or other in their lifetime.  When we scrutinize the root cause, it is found that people are immersed in a woeful state due to one of five forms of loss:

 

 1. Ñati Byassana – loss of kin or relative
 2. Bhoga Byassana – loss of wealth or means
 3. Roga Byassana – loss of health due to illness
 4. Ditthi Byassana – loss of right view
 5. Sila Byassana – loss of morality

 

When one encounters any of these five forms of loss, one is overwhelmed by anxiety or grief.  Other causes of anxiety or grief include the four Asavas or corruptions:  1. delusion  2. craving        3. wrong view and         4. ignorance.

It is most important to know how to expel grief or anxiety, and it cannot be done through scientific experiments.  It can only be achieved by the Lord Buddha’s Dhamma.  The Lord Buddha has advocated the sure way to eradicate grief in his admonishment of the Satipatthäna Sutta, or The Four Foundations of Mindfulness:  Oh! Dear sons and daughters! “Ekayano.”  There is no other way, Satipatthäna Meditation is the one and only way for you all to attain Nibbana, deliverance from anxiety, grief and suffering.

Now let us study someone who made use of the Lord Buddha’s admonishment to eliminate grief as recorded in the Canonical texts.  The incident took place in the Indian Capital city of Rajagaha over 2500 years ago.  At that time, the Lord Buddha was residing at the King Bimbisara maharaja’s Veluvana garden monastery.  It was the custom of the laity to seek solace from the Buddha, Dahmma and Sangha whenever they were afflicted with calamities.  One day, King Bimbisara’s youthful son, prince Abhaya Rajakumara appeared before the Lord Buddha.  He bowed down in front of Lord Buddha, wailing and imploring to quench his grief stricken heart at the death of his beloved dancing girl.

The accident happened at the height of a party for the youthful prince given to honor his victorious achievements on the battle field. The King father granted his son seven days of sovereign power including all the luxuries and grandeur.  On the last day of festivities, while the young beautiful dancer was charming the youthful prince through her art and craft, she dropped dead at the climax of the garden revelry.

He was so tormented by this harsh catastrophe that he felt as if his heart and soul were burning under a scorching sun.  In the midst of this tragedy, it occurred to him that the Lord Buddha was the only refuge which could alleviate his suffering.  In so thinking, he went to the Lord Buddha immediately after the cremation of the young dancing girl.   On arrival at the Lord Buddha’s monastery, he instantly entreated the Lord Buddha to extinguish his burning heart.  With a sweet compassionate voice, the Lord Buddha consoled him:  “Oh! young prince, bring yourself together, be mindful and not desperate.  Due to your firm attachment to this girl, you have shed an infinite amount of tears at the loss of her in your past existences.”  On hearing the Lord Buddha’s soothing words, the young prince’s grief was alleviated, and he became remorseful at the prospect of continuous rebirths and suffering.

Then, the Lord Buddha continued: “Now be attentive, be cautious and just consider how your body is like a King’s decorated coach which gradually losses it’s grandeur and will finally disintegrate.  Your body, a composite of five aggregates of physical and mental phenomena is impermanent, arises and dissolves moment to moment.  It is unsatifactory, impersonal, and not worthy of attachment.

While listening to the Lord Buddha, the young prince contemplated all physical and mental phenomena.  With clear comprehension, he perceived the impermanence of all meditation objects and their unsatisfactory and egoless nature.  His meditation insight progressed step by step and finally he realized Nibbana by achieving the Sotapatti Magga Ñana.  Thereby, he was delivered from suffering, and was suffused with bliss and tranquility.

So may all you meditators diligently practice the Satipatthäna Meditation, and attain various insights in the shortest possible time.

 

 

Sadhu!…    Sadhu!…    Sadhu!

Forester & Deforestation

“ FORESTER AND DEFORESTATION ”

BY NAYAKA MYITTHA SAYADAW, VEN.U VASAVA

MAHASI MEDITATION CENTRE, YANGON, MYANMAR

 

The title of today’s Dhamma talk is “Forester and Deforestation.” Traditionally, people are either categorized as those who live in rural areas or those who live in the city.  In the spiritual sense, however, there is a different perspective.  In the common worldly life, an area of land covered by trees and undergrowth is called a “forest.”  In the spiritual sense, the mental defilements of greed, anger and delusion are regarded as thick forests, and those tainted with these defilements are said to be “Foresters.”  So, even people living in modernized cities are categorized as (Foresters) if they are not yet freed from mental defilements.

Here, we should try to understand the simile of “Forester and Deforestation.”  In the process of deforestation, the forester must:

 1. use both legs (both mental and physical energy)
 2. take a firm foot-hold on the ground (establish purity of moral virtue as a basic foundation)
 3. use both hands (with noble conviction, undertake wholesome actions of generosity, morality and meditation)
 4. hold the iron sword (apply the penetrating knowledge and wisdom of abandoning defilements – just as the deforesting person has to cut the trees and undergrowth of the forest with the iron sword, the meditator must eradicate the gross, moderate and subtle forms of defilements, through insight wisdom, Path and Fruition knowledge.  So, iron sword here is noted as wisdom)
 5. sharpen sword on the whetstone (as the blunt sword must be sharpened on the whetstone, the mind must also be sharpened through concentration in order to develop insight wisdom and discriminating knowledge between mind and matter, clear comprehension of impermanence, unsatisfactoriness and egolessness).
 6. cut the large and small trees, and undergrowth (first, the meditator must abandon the defilements of greed, anger and delusion through insight wisdom, and finally eradicate them through noble Path and Fruition knowledge.

 

Let us study an example cited by the Lord Buddha, during his lifetime in the capital city of Savatthi in India.  The five rich men of the city, after consulting with each other, renounced their household lives and entered the Sangha order.  One day, tormented by the death of an ex-wife, laywoman who had been attending to them personally, the five men wailed woefully.  When some nearby bhikkhus learned about their plight, they took them to the Lord Buddha and reported the matter.

The Lord Buddha admonished them in the following way: Oh! Dear son Bhikkhus, clear the thicket from the defilement forest.  The whole mass of suffering arises dependent on the defilement forest of rebirth, old age, sickness, death, sorrow, lamentation, pain, grief and despair.  So dear sons, clear the symbolized large and small trees and undergrowth of gross, moderate and subtle form of defilements.  Cut them down with the sharp iron sword of insight, Noble Path and Fruition knowledge.

Taking the Lord Buddha’s words into their hearts, the five ex-rich men bhikkhus, by establishing firm effort, a foot hold in the ground of morality, holding the wisdom iron sword in their hands of faith, sharpened on the concentration whet-stone, contemplated or cut down the trees and undergrowth (defilements), completed the deforestation process (eradicated the ego and skeptical doubt) and attained noble Path and Fruition knowledge.

May all you meditators complete the above “deforestation” process, and realize the Nibbana in the shortest possible time.

 

 

Sadhu!…          Sadhu!…          Sadhu!

Black & White

“ DHANAÑJANI SUTTA ”

(BLACK & WHITE TUG-OF-WAR )

BY NAYAKA MYITTHA SAYADAW, VEN.U VASAVA

MAHASI MEDITATION CENTRE, YANGON, MYANMAR

 

Lofty Nibbana

Today’s Dhamma talk is entitled

“ A FLOWER AND LOFTY NIBBANA ”

BY NAYAKA MYITTHA SAYADAW, VEN.U VASAVA

MAHASI MEDITATION CENTRE, YANGON, MYANMAR

 

Freedom

“DHAMMA TALK ON FREEDOM”

BY NAYAKA MYITTHA SAYADAW, VEN.U VASAVA

MAHASI MEDITATION CENTRE, YANGON, MYANMAR

ဥပါသကာအေႀကာင္း

ဥပါသကာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ  

 

ဥပါသကာဟူသည္ ဘုရား,တရား,သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ျမတ္ႏိုးစြာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ကို ”ဥပါသကာ” ဟု ေခၚရ၏။ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လွ်င္ “ဥပါသိကာ”ဟုေခၚ သည္။မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အသက္ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ေပးလွဴျခင္း ရတနာျမတ္သံုးပါးအေပၚ၌ ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားျခင္း၊ ရတနာျမတ္သံုးပါး၏ တပည့္သားအျဖစ္ စြဲမွတ္ခံယူျခင္း၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးကိုသာလွ်င္ ႐ွိခိုးမႈ၊ ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းမႈျပဳျခင္းစေသာ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ေသာပုဂိၢဳလ္ (ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမ) အျဖစ္သို႕ ေရာက္႐ွိၾကသည္။ ထိုသို႕ ဥပါသကာျဖစ္ၿပီးသူမ်ားကို “ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္” ဟု သတ္မွတ္ရသည္။


ဥပါသကာတို႕ ေ႐ွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

ဥပါသကာအျဖစ္ ခံယူၿပီးသူသည္ ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႕ ၿမဲ၍ စြမ္းႏိုင္ပါမူ ႐ွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါးသီလမ်ားကို ေစာင့္ထိန္း၍ ေဖာ္ျပလတံၱ႔ပါ အခ်က္မ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၁)    လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊

(၂)    လူအေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ (ကြ်န္ေရာင္း၊ကြ်န္ဝယ္၊ ျပည့္တန္ဆာ ေရာင္းဝယ္ျခင္းစသည္)

(၃)    ၾကက္၊ ဝက္၊ အမဲ၊ သားငါး ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

(၄)    မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

(၅)    လူကိုေသေစတတ္သည့္ အဆိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

ထို႕ျပင္ ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္မႈတို႕ကို က်ဴးလြန္၍ ရ႐ွိလာေသာဥစၥာပစၥည္းတို႕ျဖင့္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မျပဳရ။

 


ဥပါသကာ အရည္အခ်င္း
 

(၁) သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုရ၏။

(၂) အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလ လံုၿခံဳရ၏။

(၃) ေကာတုဟလမဂၤလာေခၚ အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မျပဳရ၊

(၄) ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ရ၏။

(၅) အယူပ်က္သည့္ သာသနာပ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕ကို (ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရည္သန္လွ်က္) အ႐ိုအေသ မျပဳရ၊ မလွဴဒါန္းရ။

 

 

 

ဥပါသကာ ပ်က္စီးျခင္း

အထက္ပါ(၅)ပါးႏွင့္ ေသြဖည္ဆန္႔က်င္စြာ က်င့္သံုးပါက ဥပါသကာအျဖစ္မွ ပ်က္စီးေလ၏။

 


ဥပါသကာ၏ ဂုဏ္ရည္ (၁၀)ပါး

 


(၁)    ဘုရား႐ွင္၏ တပည့္သား သံဃာမ်ားႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ဆင္းရဲခ်မ္းသာကို ေဝမွ် ခံစားျခင္း၊


(၂)    ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကိုသာ အေလးဂ႐ုျပဳျခင္း၊


(၃)    မိမိ႐ွိသမွ် ပစၥည္းဥစၥာကို မွ်တစြာ ခြဲျခမ္းသံုးစြဲ လွဴဒါန္းတတ္ျခင္း၊


(၄)   ဘုရားသာသနာ ပ်က္စီးမည့္အေရးေတြ႕ျမင္ပါက သာသနာေတာ္ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္းကိုသာ မေနမနား ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊


(၅)   အယူေျဖာင့္မွန္ၿပီး  လူၿပိန္းတို႕လက္ခံသည့္     အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိသည့္အျပင္ မိမိအသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ


မိမိကိုးကြယ္ရာ ဆရာ(ဘုရား)မွ   အျခား အယူပ်က္ေသာ တိတိၳဆရာမ်ားကို မိမိ၏ ဆရာအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် မရည္ညႊန္းျခင္း၊


(၆)   ကာယကံ၊ ဝစီကံကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊


(၇)  အတူေနပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္တတ္၍ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ  ျငဴစူမႈကင္းၿပီး သာသနာေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္၍  


ဟန္ေဆာင္ ပလႊား ဝါၾကြားမႈ မျပဳျခင္း၊


(၈)   ဘုရားရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊


(၉)   တရားရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊


(၁၀)  သံဃာရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း တို႕   ျဖစ္သည္။  (မိလိႏၵပဥႇာ-၁၀၂)

တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး

ဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါး တရား႐ွိခိုး

 

ဘဂဝတာ-ျမတ္စြာဘုရားသည္၊အကၡာေတာ-ေဟာၾကားအပ္ေတာ္မူေသာ၊ ဓေမၼာ- တရားေတာ္သည္။
 

၁။ သြာကၡာေတာ- ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ေဟာႀကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၂။ သႏိၵ႒ိေကာ- က်င့္ႀကံအားထုတ္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၃။ အကာလိေကာ- အခ်ိန္အခြင့္ မဆိုင္းလင့္ဘဲ အသင့္လက္ငင္း ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၄။ ဧဟိပႆိေကာ- “လာပါ၊ၾကည့္လွည့္ပါ” ဟု က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ ဖိတ္မန္ တိုက္တြန္းထိုက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၅။ ဩပေနယ်ိေကာ-မိမိသႏၱာန္၌တည္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ထိုက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၆။ ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိၫဴဟိ-တရားျမင္သိသည့္ ပညာ႐ွိ႐ွစ္ပါး အရိယာမ်ားသာလွ်င္ ကိုယ့္တရားႏွင့္ကိုယ္ အသီးသီး

 

သိျမင္ခံစားရေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

သြာကၡာတ- အစ႐ွိေသာ ဤဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ မဂ္ေလးပါး  ဖိုလ္ေလးပါး နိဗၺာန္ ပရိယတ္အားျဖင့္ ဆယ္ပါးေသာ

 

တရားေတာ္ျမတ္ကို ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍  ႐ွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား။