Freedom

“DHAMMA TALK ON FREEDOM”

BY NAYAKA MYITTHA SAYADAW, VEN.U VASAVA

MAHASI MEDITATION CENTRE, YANGON, MYANMAR

ဥပါသကာအေႀကာင္း

ဥပါသကာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ  

 

ဥပါသကာဟူသည္ ဘုရား,တရား,သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ျမတ္ႏိုးစြာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ကို ”ဥပါသကာ” ဟု ေခၚရ၏။ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လွ်င္ “ဥပါသိကာ”ဟုေခၚ သည္။မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အသက္ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ေပးလွဴျခင္း ရတနာျမတ္သံုးပါးအေပၚ၌ ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားျခင္း၊ ရတနာျမတ္သံုးပါး၏ တပည့္သားအျဖစ္ စြဲမွတ္ခံယူျခင္း၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးကိုသာလွ်င္ ႐ွိခိုးမႈ၊ ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းမႈျပဳျခင္းစေသာ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ေသာပုဂိၢဳလ္ (ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမ) အျဖစ္သို႕ ေရာက္႐ွိၾကသည္။ ထိုသို႕ ဥပါသကာျဖစ္ၿပီးသူမ်ားကို “ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္” ဟု သတ္မွတ္ရသည္။


ဥပါသကာတို႕ ေ႐ွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

ဥပါသကာအျဖစ္ ခံယူၿပီးသူသည္ ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႕ ၿမဲ၍ စြမ္းႏိုင္ပါမူ ႐ွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါးသီလမ်ားကို ေစာင့္ထိန္း၍ ေဖာ္ျပလတံၱ႔ပါ အခ်က္မ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၁)    လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊

(၂)    လူအေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ (ကြ်န္ေရာင္း၊ကြ်န္ဝယ္၊ ျပည့္တန္ဆာ ေရာင္းဝယ္ျခင္းစသည္)

(၃)    ၾကက္၊ ဝက္၊ အမဲ၊ သားငါး ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

(၄)    မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

(၅)    လူကိုေသေစတတ္သည့္ အဆိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

ထို႕ျပင္ ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္မႈတို႕ကို က်ဴးလြန္၍ ရ႐ွိလာေသာဥစၥာပစၥည္းတို႕ျဖင့္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မျပဳရ။

 


ဥပါသကာ အရည္အခ်င္း
 

(၁) သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုရ၏။

(၂) အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလ လံုၿခံဳရ၏။

(၃) ေကာတုဟလမဂၤလာေခၚ အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မျပဳရ၊

(၄) ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ရ၏။

(၅) အယူပ်က္သည့္ သာသနာပ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕ကို (ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရည္သန္လွ်က္) အ႐ိုအေသ မျပဳရ၊ မလွဴဒါန္းရ။

 

 

 

ဥပါသကာ ပ်က္စီးျခင္း

အထက္ပါ(၅)ပါးႏွင့္ ေသြဖည္ဆန္႔က်င္စြာ က်င့္သံုးပါက ဥပါသကာအျဖစ္မွ ပ်က္စီးေလ၏။

 


ဥပါသကာ၏ ဂုဏ္ရည္ (၁၀)ပါး

 


(၁)    ဘုရား႐ွင္၏ တပည့္သား သံဃာမ်ားႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ဆင္းရဲခ်မ္းသာကို ေဝမွ် ခံစားျခင္း၊


(၂)    ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကိုသာ အေလးဂ႐ုျပဳျခင္း၊


(၃)    မိမိ႐ွိသမွ် ပစၥည္းဥစၥာကို မွ်တစြာ ခြဲျခမ္းသံုးစြဲ လွဴဒါန္းတတ္ျခင္း၊


(၄)   ဘုရားသာသနာ ပ်က္စီးမည့္အေရးေတြ႕ျမင္ပါက သာသနာေတာ္ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္းကိုသာ မေနမနား ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊


(၅)   အယူေျဖာင့္မွန္ၿပီး  လူၿပိန္းတို႕လက္ခံသည့္     အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိသည့္အျပင္ မိမိအသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ


မိမိကိုးကြယ္ရာ ဆရာ(ဘုရား)မွ   အျခား အယူပ်က္ေသာ တိတိၳဆရာမ်ားကို မိမိ၏ ဆရာအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် မရည္ညႊန္းျခင္း၊


(၆)   ကာယကံ၊ ဝစီကံကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊


(၇)  အတူေနပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္တတ္၍ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ  ျငဴစူမႈကင္းၿပီး သာသနာေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္၍  


ဟန္ေဆာင္ ပလႊား ဝါၾကြားမႈ မျပဳျခင္း၊


(၈)   ဘုရားရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊


(၉)   တရားရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊


(၁၀)  သံဃာရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း တို႕   ျဖစ္သည္။  (မိလိႏၵပဥႇာ-၁၀၂)

Kalama

 

1. Do not believe in anything (simply ) because you have heard it.
2. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations.
3. Do not believe in anything  because   it is spoken and rumoured by many.
4. Do not believe in anything ( simply ) because it is found written in your religious books.
5. Do not believe in anything merely  on the authority of your teachers and elders.
6. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is condusive to the good and benefit of one and all then accept it and live up to it.
 (The Buddha)

Sangha

ဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါး သံဃာေတာ္ ႐ွိခိုး

 

 

တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး

ဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါး တရား႐ွိခိုး

 

ဘဂဝတာ-ျမတ္စြာဘုရားသည္၊အကၡာေတာ-ေဟာၾကားအပ္ေတာ္မူေသာ၊ ဓေမၼာ- တရားေတာ္သည္။
 

၁။ သြာကၡာေတာ- ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ေဟာႀကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၂။ သႏိၵ႒ိေကာ- က်င့္ႀကံအားထုတ္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၃။ အကာလိေကာ- အခ်ိန္အခြင့္ မဆိုင္းလင့္ဘဲ အသင့္လက္ငင္း ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၄။ ဧဟိပႆိေကာ- “လာပါ၊ၾကည့္လွည့္ပါ” ဟု က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ ဖိတ္မန္ တိုက္တြန္းထိုက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၅။ ဩပေနယ်ိေကာ-မိမိသႏၱာန္၌တည္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ထိုက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၆။ ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိၫဴဟိ-တရားျမင္သိသည့္ ပညာ႐ွိ႐ွစ္ပါး အရိယာမ်ားသာလွ်င္ ကိုယ့္တရားႏွင့္ကိုယ္ အသီးသီး

 

သိျမင္ခံစားရေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

သြာကၡာတ- အစ႐ွိေသာ ဤဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ မဂ္ေလးပါး  ဖိုလ္ေလးပါး နိဗၺာန္ ပရိယတ္အားျဖင့္ ဆယ္ပါးေသာ

 

တရားေတာ္ျမတ္ကို ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍  ႐ွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား။

Direction

 

Direction

Direction to Ashin Kelatha Vihara/MBMS

9711 Old Court Road,

Windsor Mill, MD 21244

(410) 922-2227

 

In these days of GPS,  we think most of us don’t need long driving direction  anymore. But, not all of us have GPS unit in every car we drive. So, below are  the link to print out driving direction from Google and Mapquest. You will see the  sign as shown in this photo at the front of Vihara.

If you are driving from north to south  (or northeast to southwest to be precise)  on Old Court Road (i.e. coming via Liberty Road MD-26), you will see the sign of   “Edrich Lumber Inc.” on the right first. The Vihara’s entrance is next left after you  passed the Edrich Lumber.


If you are driving from south to north (or southwest to northeast) on Old Court  Road (i.e. coming via Woodstock Road), Our Vihara is a few blocks on the right  at the start of downhill after you passed the Dogwood Road.


Direction via Google Map

Please enter your starting address:

 

Alternately, MapQuest can be used too.

MapQuest
FROM:
Address or Intersection:
City:
State: ZIP Code:
Country:

About Us

Ashinkelathavihara

MBMS/Ashin Kelatha Vihara

 

The Myanmar Buddhist Meditation Society was founded in 1992 by the late Venerable Sayadaw Ashin Kelatha.  The association  is registered as a non- profit organization under the IRS Code Section 501 (c) (3). The Society purchased the present property situated at 9711 Old Court Road, Windsor Mill, Baltimore County, State of Maryland in March 1997 and named it the Ashin Kelatha Vihara. The property consisted of a single residential dwelling and 6.6 acres of land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9711 Old Court Rd, Windsor Mill, MD 21244