ဥပါသကာအေႀကာင္း

ဥပါသကာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ  

 

ဥပါသကာဟူသည္ ဘုရား,တရား,သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ျမတ္ႏိုးစြာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ကို ”ဥပါသကာ” ဟု ေခၚရ၏။ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လွ်င္ “ဥပါသိကာ”ဟုေခၚ သည္။မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အသက္ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ေပးလွဴျခင္း ရတနာျမတ္သံုးပါးအေပၚ၌ ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားျခင္း၊ ရတနာျမတ္သံုးပါး၏ တပည့္သားအျဖစ္ စြဲမွတ္ခံယူျခင္း၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးကိုသာလွ်င္ ႐ွိခိုးမႈ၊ ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းမႈျပဳျခင္းစေသာ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ေသာပုဂိၢဳလ္ (ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမ) အျဖစ္သို႕ ေရာက္႐ွိၾကသည္။ ထိုသို႕ ဥပါသကာျဖစ္ၿပီးသူမ်ားကို “ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္” ဟု သတ္မွတ္ရသည္။


ဥပါသကာတို႕ ေ႐ွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

ဥပါသကာအျဖစ္ ခံယူၿပီးသူသည္ ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႕ ၿမဲ၍ စြမ္းႏိုင္ပါမူ ႐ွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါးသီလမ်ားကို ေစာင့္ထိန္း၍ ေဖာ္ျပလတံၱ႔ပါ အခ်က္မ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၁)    လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊

(၂)    လူအေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ (ကြ်န္ေရာင္း၊ကြ်န္ဝယ္၊ ျပည့္တန္ဆာ ေရာင္းဝယ္ျခင္းစသည္)

(၃)    ၾကက္၊ ဝက္၊ အမဲ၊ သားငါး ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

(၄)    မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

(၅)    လူကိုေသေစတတ္သည့္ အဆိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း။

ထို႕ျပင္ ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္မႈတို႕ကို က်ဴးလြန္၍ ရ႐ွိလာေသာဥစၥာပစၥည္းတို႕ျဖင့္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မျပဳရ။

 


ဥပါသကာ အရည္အခ်င္း
 

(၁) သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုရ၏။

(၂) အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလ လံုၿခံဳရ၏။

(၃) ေကာတုဟလမဂၤလာေခၚ အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မျပဳရ၊

(၄) ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ရ၏။

(၅) အယူပ်က္သည့္ သာသနာပ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕ကို (ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရည္သန္လွ်က္) အ႐ိုအေသ မျပဳရ၊ မလွဴဒါန္းရ။

 

 

 

ဥပါသကာ ပ်က္စီးျခင္း

အထက္ပါ(၅)ပါးႏွင့္ ေသြဖည္ဆန္႔က်င္စြာ က်င့္သံုးပါက ဥပါသကာအျဖစ္မွ ပ်က္စီးေလ၏။

 


ဥပါသကာ၏ ဂုဏ္ရည္ (၁၀)ပါး

 


(၁)    ဘုရား႐ွင္၏ တပည့္သား သံဃာမ်ားႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ဆင္းရဲခ်မ္းသာကို ေဝမွ် ခံစားျခင္း၊


(၂)    ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကိုသာ အေလးဂ႐ုျပဳျခင္း၊


(၃)    မိမိ႐ွိသမွ် ပစၥည္းဥစၥာကို မွ်တစြာ ခြဲျခမ္းသံုးစြဲ လွဴဒါန္းတတ္ျခင္း၊


(၄)   ဘုရားသာသနာ ပ်က္စီးမည့္အေရးေတြ႕ျမင္ပါက သာသနာေတာ္ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္းကိုသာ မေနမနား ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊


(၅)   အယူေျဖာင့္မွန္ၿပီး  လူၿပိန္းတို႕လက္ခံသည့္     အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိသည့္အျပင္ မိမိအသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ


မိမိကိုးကြယ္ရာ ဆရာ(ဘုရား)မွ   အျခား အယူပ်က္ေသာ တိတိၳဆရာမ်ားကို မိမိ၏ ဆရာအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် မရည္ညႊန္းျခင္း၊


(၆)   ကာယကံ၊ ဝစီကံကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊


(၇)  အတူေနပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္တတ္၍ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ  ျငဴစူမႈကင္းၿပီး သာသနာေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္၍  


ဟန္ေဆာင္ ပလႊား ဝါၾကြားမႈ မျပဳျခင္း၊


(၈)   ဘုရားရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊


(၉)   တရားရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊


(၁၀)  သံဃာရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း တို႕   ျဖစ္သည္။  (မိလိႏၵပဥႇာ-၁၀၂)