ေမတၱာပုဗၺဘာဂတရား(၁၅)ပါး

 

(ေမတၱာမပို႔ခင္ ေရွးအဘို႔ကႀကိဳတင္ျပည့္စုံရမည့္တရား)

 ၁။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာတို႔ကို က်င့္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ရမည္။
 ၂။ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္တရားရွိရမည္။
 ၃။ တရံတခါမွ် ေကြ႕ေကာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ေျဖာင့္မတ္ရမည္။
 ၄။ ပညာရွိတို႔ ေကာင္းစြာ ဆုံးမလြယ္သူ ျဖစ္ရမည္။
 ၅။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာတို႔၌ ႏူးညံ့ေျပာ့ေပ်ာင္းေသာသူ ျဖစ္ရမည္။
 ၆။ မာန္မာန တက္ႂကြျခင္း မရွိေစရ။
 ၇။ မိမိမွာ ထင္ရွားရရွိေသာ ပစၥည္းျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ ေက်နပ္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။
 ၈။ သူတပါးတို႔ ေစာင့္ေရွာက္ေမြးျမဴရန္(ျပဳစုရန္) လြယ္ကူေသာသူ (ေၾကးမမ်ားသူ) ျဖစ္ရမည္။
 ၉။ က်င့္၀တ္တရားအတြက္ မလုိလားအပ္သည့္ အပိုကိစၥမ်ား နည္းပါးေသာသူ ျဖစ္ရမည္။
၁၀။ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေသာ အသက္ေမြးျခင္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
၁၁။ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္ေသာ ဣေျႏၵရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
၁၂။ အျပစ္ကင္းေသာအရာတို႔၌ ရင့္က်က္ေသာ=ေကာင္းစြာသိျမင္ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ဥာဏ္ပညာရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
၁၃။ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလုံး သုံးပါးလုံး ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း မရွိေစရ။
၁၄။ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတို႔အေပၚမွာ(ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ဆိုလိုသည္) တြယ္တာကပ္ၿငိျခင္း မရွိေစရ။
  (လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္- အေပါင္းအသင္း မိိတ္ေဆြမ်ားအေပၚမွာ တြယ္တာကပ္ၿငိျခင္း မရွိေစရ။
၁၅။ ပညာရွိမ်ား စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕မည့္ အရာမွန္လွ်င္ တစုံတရာ အနည္းငယ္ကိုမွ် မျပဳက်င့္ရ။

 

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *