Category Archives: ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္မ်ား

ပိဋကသုံးပုံပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

 (၀ိနည္းပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား)

၁။  ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၂။  ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္( ဘိကၡဳ )

၃။  ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္(ဘိကၡဳနီ)

၄။  မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၅။  စူဠ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၆။  ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

 

(ဒီဃနိကာယ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား)

၁။  သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၂။  သုတ္မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၃။  ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

 

(မဇၥ်ိမနိကာယ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား)

၁။  မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၂။  မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၃။  ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

 

(သံယုတၱနိကာယ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား)

၁။  သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၂။  နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၃။  ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၄။  သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၅။  မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္


(အဂုၤတၱရနိကာယ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား)

၁။  ဧကကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၂။  ဒုကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၃။  တိကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၄။  စတုကၠနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၅။  ပဥၥကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၆။  ဆကၠနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၇။  သတၱကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၈။  အ႒ကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၉။  န၀ကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၁၀။  ဒသကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၁၁။  ဧကာဒသကနိပါတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

 

(အဘိဓမၼာပိဋကပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား)

၁။  ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၂။  (က)  ခႏၶ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

    ( ခ )  အာယတန၀ိဘင္း

    ( ဂ )  ဓာတု၀ိဘင္း

    ( ဃ)  သစၥ၀ိဘင္း

    ( င )  ဣၿႏၵိယ၀ိဘင္း

    ( စ )  ပဋိစၥသမုပၸါဒ၀ိဘင္း

    ( ဆ)  သတိပ႒ာန၀ိဘင္း

    ( ဇ )  သမၼပၸဓာန္၀ိဘင္း

    ( စ် )  ဣဒၶိပါဒ္၀ိဘင္း

    ( ည)  ေဗာဇၥ်ဂၤ၀ိဘင္း

    ( ဋ )  မဂၢဂၤ၀ိဘင္း

    ( ဌ )  စ်ာန၀ိဘင္း

    ( ဍ )  အပၸမညာ၀ိဘင္း

    ( ဎ )  သိကၡာပဒ၀ိဘင္း

    (ဏ)  ပဋိသမၻိဒါ၀ိဘင္း

    (တ)  ဥာဏ၀ိဘင္း

    (ထ)  ခုဒၵက၀တၳဳ၀ိဘင္း

    (ဒ )  ဓမၼဟဒယ၀ိဘင္း

၃။  ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

၄။  ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္