တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး

ဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါး တရား႐ွိခိုး

 

ဘဂဝတာ-ျမတ္စြာဘုရားသည္၊အကၡာေတာ-ေဟာၾကားအပ္ေတာ္မူေသာ၊ ဓေမၼာ- တရားေတာ္သည္။
 

၁။ သြာကၡာေတာ- ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ေဟာႀကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၂။ သႏိၵ႒ိေကာ- က်င့္ႀကံအားထုတ္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၃။ အကာလိေကာ- အခ်ိန္အခြင့္ မဆိုင္းလင့္ဘဲ အသင့္လက္ငင္း ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၄။ ဧဟိပႆိေကာ- “လာပါ၊ၾကည့္လွည့္ပါ” ဟု က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ ဖိတ္မန္ တိုက္တြန္းထိုက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၅။ ဩပေနယ်ိေကာ-မိမိသႏၱာန္၌တည္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ထိုက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

၆။ ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိၫဴဟိ-တရားျမင္သိသည့္ ပညာ႐ွိ႐ွစ္ပါး အရိယာမ်ားသာလွ်င္ ကိုယ့္တရားႏွင့္ကိုယ္ အသီးသီး

 

သိျမင္ခံစားရေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတကား။

 

သြာကၡာတ- အစ႐ွိေသာ ဤဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ မဂ္ေလးပါး  ဖိုလ္ေလးပါး နိဗၺာန္ ပရိယတ္အားျဖင့္ ဆယ္ပါးေသာ

 

တရားေတာ္ျမတ္ကို ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍  ႐ွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား။