ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး

 

ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး ဘုရားရွိခိုးႏွင့္

ပဋိပတၱိပူဇနာကာရဘုရားရွိခိုး

click here