ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး

 

ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး ဘုရားရွိခိုးႏွင့္

ပဋိပတၱိပူဇနာကာရဘုရားရွိခိုး

click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *